Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez SYNTAGMA MARKETING LTD., 40 Fenwick Road, Scartho Top, Grimsby, DN33 3SJ, Wielka Brytania, Company Number 5990524189
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają̨:

a) portal internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem: jarekkaniewski.pl

b)  Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

c)  ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

d)  system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

e)  świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

f)  Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez SYNTAGMA MARKETING LTD 

g) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

h) Klient–  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez SYNTAGMA MARKETING LTD

h) Konsument to Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

§2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. SYNTAGMA MARKETING LTD świadczy następujące Usługi Elektroniczne:

a) Podstawowe usługi elektroniczne:

 • przeglądanie i pobieranie materiałów edukacyjnych w formie nagrań video,
 • zapisanie się do listy newsletter i otrzymywanie newslettera,
 • umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zawarcie umowy sprzedaży zarówno po założeniu konta użytkownika jak i bez zakładania konta,
 • korzystanie z systemu opłaty TPAY lub dokonanie płatności przelewem bankowym,
 • kontakt z biurem obsługi klienta.

b) Dodatkowe usługi dostępne dla Klienta po założeniu konta użytkownika:

 • rejestracja (zakładanie) i prowadzenie konta użytkownika,
 • wpisane dane użytkownika są zapamiętywane przez system przez co przy kolejnych zamówieniach nie ma potrzeby wypełniania wszystkich danych do realizacji zamówienia,
 • możliwość otrzymania kodu rabatowego lub stałej zniżki od SYNTAGMA MARKETING LTD
 • dalsza realizacja kursów poprzez platformę Thinkific.com

2. SYNTAGMA MARKETING LTD świadczy odpłatnie usługi szkoleniowe, na platformie Thinkific oraz poprzez webinary organizowane cyklicznie w ramach prowadzonych kursów. 

3. SYNTAGMA MARKETING LTD świadczy odpłatnie usługi marketingowe oraz consultingowe, realizowane wg indywidualnych zamówień klienta.

§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług:

a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (portal internetowy działa zarówno na komputerze jak i na urządzeniach mobilnych).

b) Dostęp do poczty elektronicznej (odbieranie informacji i komunikacja z SYNTAGMA MARKETING LTD, pobieranie faktur, odbieranie informacji od kuriera).

c) Przeglądarka internetowa. Zalecamy korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych, które gwarantują bezpieczne i sprawne działanie systemu. SYNTAGMA MARKETING LTD  nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy z jakiego korzysta Klient.

d) Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.

2. Zobowiązania Klienta, bezpieczeństwo danych

a) Klient zobowiązany jest do korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

b) Klient zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

c) Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

d) Korzystanie z usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Klienta, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Sprzedawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Klienta z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

e. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, SYNTAGMA MARKETING LTD  ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

a. SYNTAGMA MARKETING LTD zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.

b. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

c. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

d. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


4. Warunki systemu ratalnego

a. Wpłacając pierwszą ratę Usługobiorca otrzymuje pełen dostęp do kursu, a równocześnie zobowiązuje się do zaakceptowania i wypełnienia warunków systemu ratalnego.

b. Wybierając opcję ratalną 4 lub 8 rat, Usługobiorca zobowiązuje się terminowo opłacać wszystkie raty w comiesięcznych odstępach czasu.

c. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z kursu do 21 dni od daty zakupu. Po tym czasie zobowiązuje się opłacić wszystkie raty za kurs bez możliwości odstąpienia od systemu ratalnego.

d. W przypadku zalegania z zapłatą dwóch rat lub więcej SYNTAGMA MARKETING LTD ma prawo zażądać natychmiastowego zapłacenia należnej mu kwoty.

§4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest SYNTAGMA MARKETING LTD . Dane osobowe Klienta wykorzystywane i przetwarzane są przez SYNTAGMA MARKETING LTD  wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także, za zgodą Klienta, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności z: ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza SYNTAGMA MARKETING LTD  ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, czy wstrzymania przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmian, aktualizacji czy wstrzymywania przetwarzania danych osobowych.
 4. SYNTAGMA MARKETING LTD informuje klientów o istniejącej u niego polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu Polityki Prywatności. Akceptacja polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług oferowanych przez SYNTAGMA MARKETING LTD .

§5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu zakupionego kursu do 21 dni od dnia dokonania zakupu. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu kursu. Zwrot dokonywany jest na poniższych warunkach:

a) Konsument ma prawo dokonać zwrotu zakupionego kursu do 21 dni od dnia dokonania zakupu, tzn. od dnia ujawnienia na dokumencie fiskalnym jako data sprzedaży.

b) Aby otrzymać zwrot należy w okresie obowiązywania Gwarancji 21 dni wysłać e-mail informujący o takiej decyzji na adres jarek@copywriter.pl.

c) Konsument otrzymuje pełną kwotę zapłaconą za kurs.

d) Zwrot nastąpi do 31 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego decyzji o dokonaniu zwrotu.
e) W przypadku opcji ratalnych – zwrócona zostanie kwota za pierwszą ratę, a pozostałe raty zostaną anulowane.

f) Wraz ze zwrotem wystawiona zostanie nota korygująca.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Do umów o świadczenie usług zawartych z SYNTAGMA MARKETING LTD na terenie Polski stosuje się prawo polskie i język polski.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z funkcjonowaniem portalu internetowego, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 3. SYNTAGMA MARKETING LTD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie portalu. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie portalu. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach złożone przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie wysłania zgłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.